Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvné vzťahy, ktoré vzniknú medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorením kúpnej zmluvy a tvoria súčasť každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi zmluvnými stranami.

1. Definície pojmov

Internetový obchod

Je server na adrese www.safework.sk, prostredníctvom ktorého je sprostredkovaný nákup a predaj tovaru predávajúceho a ktorého prevádzkovateľom je pán Oldřich Kolek, fyzická osoba podnikajúca podľa živnostenského zákona, s miestom podnikania Brno – Nový Lískovec , Oblá 77, PSČ: 634 00, IČ: 75214083, DIČ: CZ8101314859.

Tovar

Hnuteľná vec - produkt, ktorý je ponúkaný na kúpu v Internetovom obchode. Každá hnuteľná vec je v ponuke Internetového obchodu označená názvom a objednávacím číslom a je znázornená na fotografii. Táto fotografia je ilustračná a nezohľadňuje všetky farebné, alebo veľkostné varianty, v ktorých je Tovar v Internetovom obchode ponúkaný. Pri každom tovare je uvedená aj jeho špecifikácia a úžitkové vlastnosti, prípadne tiež farebné a veľkostné prevedenie ako aj ďalšie parametre a vlastnosti tovaru.

Predávajúci

SIAD Slovakia spol. s.r.o., spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 17222/B, so sídlom Rožňavská 17, 831 04 Bratislava, IČO: 35 746 343, IČ DPH: SK 2020220191

Prevádzkovateľ internetového obchodu/ Sprostredkovateľ

Pán Oldřich Kolek, fyzická osoba podnikajúca podľa živnostenského zákona, s miestom podnikania Brno – Nový Lískovec, Oblá 77, PSČ: 634 00, IČ: 75214083, DIČ: CZ8101314859.

Korešpondenčná adresa pre doručenie tovaru (pre prípad reklamácie alebo odstúpenia od zmluvy)

             SIAD Slovakia spol. s.r.o., Safework.sk, Rožňavská 17, 831 04 Bratislava

Kupujúci

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá prostredníctvom Internetového obchodu vyplní a odošle objednávku a uzavrie Kúpnu zmluvu s Predávajúcim, ktorej predmetom je dodávka Tovaru. Kupujúci môže byť Spotrebiteľom alebo Podnikateľom.

Podnikateľ

Kupujúci, ktorý pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Spotrebiteľ

Kupujúci, ktorý pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Kúpna zmluva

Zmluva uzatvorená medzi Predávajúcim a Kupujúcim na diaľku na základe elektronickej objednávky kupujúceho prostredníctvom Internetového obchodu, ktorej predmetom je dodanie Tovaru za Kúpnu cenu.
V prípade, že je Kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a Spotrebiteľom, riadi sa táto zmluva, aj právne vzťahy s ňou súvisiace príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len “ObčZ”), najmä ustanovením § 588 a nasl. a § 52 a nasl., zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.
V prípade, že je Kúpna zmluva uzatvorená medzi Predávajúcim a Podnikateľom, riadi sa táto zmluva, aj právne vzťahy sňou súvisiace príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len “ObchZ”), najmä ustanovením § 409 a nasl.

Objednávka

Úkon kupujúceho, ktorý vyjadruje vôľu kupujúceho nakúpiť tovar v Internetovom         obchodne umiestnenom na doméne www.safework.sk.

Objednávkový formulár

Webový objednávkový formulár, prostredníctvom ktorého Kupujúci v Internetovom   obchode zadáva a odosiela Objednávku.

Predmet predaja

Tovar vybraný Kupujúcim z ponuky Internetového obchodu, ktorý Kupujúci kupuje na základe Kúpnej zmluvy.

Kúpna cena

Peňažná suma vyjadrená v eurách, ktorá je odmenou za dodanie Tovaru. Kúpna cena sa skladá z ceny, ktorá je uvedená v ponuke Internetového obchodu pri Tovare, a to bez DPH aj vrátane DPH, v čase uzavretia zmluvy. Druhou zložkou Kúpnej ceny v prípade, že je tovar odosielaný pre Kupujúceho, sú náklady na odoslanie tovaru vyjadrené paušálnou sumou. V Kúpnej zmluve sa Kupujúci zaväzuje Predávajúcemu túto Kúpnu cenu zaplatiť.

Miesto dodania tovaru

Miesto, ktoré Kupujúci označí pri uzatváraní Kúpnej zmluvy ako miesto, kde má byť Predávajúcim Predmet predaja dodaný. Miesto určenia je špecifikované nasledovnými údajmi: meno obce, názov územného správneho celku (okres, kraj), ak je potrebné ku špecifikácii obce, názov ulice, popisné alebo evidenčné číslo, ak je pridelené PSČ, štát – LEN SLOVENSKO.

2. Úvodné ustanovenia

2.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú proces nákupu tovaru kupujúcim prostredníctvom Internetového obchodu, podmienky predaja a nákupu tovaru predávajúceho, práva a povinnosti zmluvných strán z Kúpnej zmluvy uzavretej prostredníctvom Internetového obchodu, pričom tvoria neoddeliteľnú súčasť Kúpnej zmluvy a sú stále sprístupnené na webovej stránke Predávajúceho. Pri uzatváraní Kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa so všeobecnými obchodnými podmienkami oboznámil a že s nimi súhlasí.

2.2 Na základe Kúpnej zmluvy sa Predávajúci zaväzuje dodať Kupujúcemu Predmet predaja a Kupujúci sa zaväzuje Predmet predaja prevziať a zaplatiť za neho Predávajúcemu Kúpnu cenu.

3. Uzatvorenie Kúpnej zmluvy, Objednávka

Informačná povinnosť Predávajúceho

3.1 Predávajúci je povinný pred uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúcemu výslovne, jednoznačne a zrozumiteľne uviesť informácie najmä o:

a) hlavných vlastnostiach tovaru v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru,

b) celkovej cene tovaru vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní alebo ak vzhľadom na povahu tovaru nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob akým sa vypočíta, ako aj náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky,

c) informáciu o dĺžke trvania zmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú; ak ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú alebo ak ide o zmluvu, pri ktorej sa automaticky predlžuje jej platnosť, informáciu o podmienkach vypovedania zmluvy,

d) informáciu o minimálnej dĺžke trvania záväzkov kupujúceho vyplývajúcich zo zmluvy, ak zo zmluvy vyplýva takýto záväzok pre kupujúceho,

e) informácie o lehote, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar Kupujúcemu,

f) informácie o práve na odstúpenie od zmluvy s uvedením spôsobu a lehoty na odstúpenie od zmluvy,

g) informácie o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií.

Proces uzatvárania Kúpnej zmluvy sa skladá z nasledujúcich fáz:

3.2 Kupujúci si z Tovaru ponúkaného v Internetovom obchode vyberie Tovar, o ktorého kúpu má záujem. Pred tým, než vykoná výber Tovaru je Kupujúci povinný sa dôkladne oboznámiť s technickými a úžitkovými vlastnosťami a ďalšími parametrami, ktoré sú pri Tovare uvedené. Výber Tovaru potvrdí kliknutím na odkaz “pridať do košíka”.

3.3 Kliknutím na ponuku v hlavnom menu označenú ako Nákupný košík (na webovej adrese http://www.sa­fework.sk/nakupy-kosik/) sa Kupujúcemu zobrazí zoznam a počet položiek vložených do nákupného košíka. Obsah Nákupného košíka je podkladom pre Objednávku. Kupujúci môže kedykoľvek pred odoslaním Nákupného košíka upravovať tovar a jeho množstvo v ňom uložené.

3.4 Kliknutím na tlačidlo v pravom dolnom rohu “Zadať adresu pre doručenie” sa Kupujúcemu zobrazí objednávkový formulár, do ktorého je Kupujúci povinný vyplniť údaje za účelom uzavretia Kúpnej zmluvy. Kupujúci je povinný zoznámiť sa s obchodnými podmienkami (na adrese: http://www.safework.sk/obchodne-podmienky.html a ak s ich znením súhlasí, označí na políčko “Súhlasím s obchodnými podmienkami” na stránke s objednávkovým formulárom.

3.5 Kliknutím na tlačidlo “Zvoliť možnosti platby a doručenia” sa Kupujúci dostáva na stránku s voľbou možnosti platby a doručenia objednaného Tovaru. Tu Kupujúci zvolí z ponuky možností platieb a doručenia a klikne na tlačidlo “Odoslať objednávku”. Kliknutím na tlačidlo “Odoslať objednávku” dôjde k záväznému odoslaniu objednávky a vygenerovaniu e-mailu s kompletnými informáciami o objednávke. Prijatá elektronická objednávka sa považuje za návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie podstatných náležitostí, ktoré sú uvedené aj v potvrdzovacom e-maily s objednávkou, ide o:

a. Fakturačná adresa Kupujúceho

b. Dodacia adresa Kupujúceho

c. Doplňujúce komentáre Kupujúceho vzťahujúce sa k uskutočnenej objednávke

d. Číslo objednávky

e. Dátum vytvorenia objednávky

f. Zoznam položiek v objednávke a ich cena

g. Výsledná cena za objednávku

h. Kupujúcim zvolený spôsob platby

i. Kupujúcim zvolený spôsob dopravy

j. Kontaktné informácie na prevádzkovateľa obchodu SAFEWORK.sk

k. Odkaz na obchodné podmienky

l. Odkaz na obchodné podmienky na stiahnutie vo formáte PDF.

3.6 Kliknutím na tlačidlo “Odoslať objednávku” vzniká Kúpna zmluva. Ak Kupujúci zistí, že v e-maily s potvrdením objednávky sú chyby, ktoré vznikli v dôsledku chybného zadania údajov do objednávkového formulára, musí túto skutočnosť ihneď oznámiť prevádzkovateľovi internetového obchodu a to odoslaním e-mailovej správy na adresu Info@Safework.sk, alebo telefonicky na číslo 0915118875. Ak tak Kupujúci neurobí do 24 hodín od doručenia potvrdzovacieho e-mailu s objednávkou, Prevádzkovateľ predpokladá, že objednávka je bezchybná.

4. Dodacie podmienky

4.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať Predmet predaja Kupujúcemu spolu so všetkými súčasťami, prípadne príslušenstvom, podľa Kúpnej zmluvy. Predávajúci splní svoju povinnosť dodať Predmet predaja Kupujúcemu v okamihu, keď odovzdá Predmet predaja tretej osobe poskytujúcej prepravu Predmetu predaja pre Kupujúceho.

4.2 Predávajúci sa ďalej zaväzuje spoločne s Predmetom predaja odovzdať Kupujúcemu všetky doklady potrebné na užívanie Predmetu predaja Kupujúcim. Objednaný tovar bude odoslaný Kupujúcemu zvoleným spôsobom (prostredníctvom pošty,  alebo osobne prostredníctvom siete výdajných miest pre osobný odber po celej SR.). Dodaný Predmet predaja je Kupujúci povinný prevziať, pokiaľ tieto obchodné podmienky nestanovujú inak. Ak Kupujúci v rozpore s kúpnou zmluvou riadne dodaný tovar neprevezme, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy. V tomto prípade je Kupujúci povinný uhradiť Predávajúcemu náklady na odoslanie tovaru vo výške dohodnutej v Kúpnej zmluve, a to do 14 dní odo dňa, kedy Kupujúci v rozpore s kúpnou zmluvou Tovar neprevzal.

4.3 Doba dodania

4.3.1 Predávajúci dodáva Tovar v lehote podľa dostupnosti, ktorá je uvedená v detaile alebo náhľade konkrétneho produktu. Predávajúci je povinný dodať Predmet predaja Kupujúcemu najneskôr do šiestich týždňov od uzavretia Kúpnej zmluvy, a v prípade, že je Kúpna cena platená vopred alebo je požadovaná záloha podľa článku 6 odst. 6.1 týchto obchodných podmienok, do šiestich týždňov odo dňa zaplatenie Kúpnej ceny alebo zaplatenia zálohy. Kupujúci berie na vedomie, že uvádzané termíny dodávok majú len orientačný charakter. Presný termín dodania v rámci tejto lehoty oznámi Kupujúcemu Predávajúci alebo tretia osoba zabezpečujúca prepravu Predmetu predaja pre Kupujúceho.

4.3.2 V prípade, že Predávajúci nie je schopný dodať tovar Kupujúcemu v dohodnutom termíne, upovedomí ho v čo najkratšom čase a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru.

4.3.3 Ak Kupujúci pri uzatvorení Kúpnej zmluvy vyjadrí vôľu uzavrieť Kúpnu zmluvu len za podmienky, že Predmet predaja bude dodaný do určitého termínu (fixná zmluva), potom v prípade, že Predmet predaja nebude možné do tohto termínu dodať, má Kupujúci právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

4.4 Miesto dodania

4.4.1 Kupujúci je povinný označiť v objednávkovom formulári Miesto dodania. Takto stanovené Miesto dodania je možné po uzatvorení Kúpnej zmluvy zmeniť len po dohode s Predávajúcim. Predávajúci zaisťuje odoslania Predmetu predaja do Miesta určenia a Kupujúci je povinný prevziať Predmet predaja v Mieste dodania. Všetky náklady súvisiace s prepravou tovaru do Miesta dodania hradí Kupujúci paušálnou čiastkou, ktorá tvorí súčasť Kúpnej ceny. V prípade, že je Predmet predaja prepravovaný do Miesta dodania, je Predávajúci povinný zabaliť Predmet predaja a zabezpečiť ho pre prepravu tak, aby na Predmetu predaja nevznikla škoda.

4.4.2 Ak Kupujúci preberá predmet predaja od tretej osoby vykonávajúcej jeho prepravu do Miesta dodania, je povinný skontrolovať neporušenosť obalu Predmetu predaja s tým, že ak pri kontrole zistí, že obal je porušený alebo zásielka obsahujúca Predmet predaja je inak poškodená alebo zdeformovaná, nesmie zásielku obsahujúcu Predmet predaja prevziať a je povinný Predávajúceho bezodkladne informovať o dôvodoch, prečo Predmet predaja neprevzal. Predávajúci je povinný dodať Kupujúcemu náhradné plnenie do 30 dní odo dňa, keď bolo Kupujúcim oprávnene odmietnuté prevzatia Predmetu predaja. V prípade, že zásielka obsahujúca Predmet predaja nevykazuje žiadne znaky vonkajšieho poškodenia alebo deformácie, avšak po prevzatí zásielky kontrolou Predmetu predaja Kupujúci zistí, že Predmet predaja je poškodený a toto poškodenie mohlo byť spôsobené pri preprave zásielky, je Kupujúci povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do dvoch pracovných dní odo dňa, kedy zásielku prevzal, oznámiť Predávajúcemu. V ďalšom sú nároky Kupujúceho riešené v reklamačnom konaní.

5. Prechod nebezpečenstva škody na Predmete predaja a prechod vlastníckeho práva

5.1 Nebezpečenstvo škody na Predmete predaja prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho v okamihu prevzatia Predmetu predaja Kupujúcim. Ak však Kupujúci v rozpore s kúpnou zmluvou dodaný tovar neprevezme, prechádza nebezpečenstvo škody na Predmete predaja na kupujúceho v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci poruší zmluvu tým, že tovar neprevezme.

5.2 Vlastnícke právo k Predmetu predaja prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho v okamihu prevzatia Predmetu predaja Kupujúcim.

6. Kúpna cena a platobné podmienky

6.1 Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu dohodnutú Kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru podľa ponúknutých spôsobov platby v objednávke, a to buď platbou vopred, alebo platbou pri prevzatí Predmetu predaja. Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru. Kupujúci si volí spôsob platenia kúpnej ceny pri uzatváraní Kúpnej zmluvy. Dohodnutý spôsob platby Kúpnej ceny je Kupujúci oprávnený meniť len po dohode s Predávajúcim. Predávajúci si však vyhradzuje právo požadovať zaplatenie zálohy na Kúpnu cenu, aj keď je v zmluve dohodnutá platba pri prevzatí Predmetu predaja v prípade, že Predmet predaja tvorí väčšie množstvo Tovaru alebo Tovar vyššej hodnoty. Predávajúci je povinný bez odkladu oznámiť Kupujúcemu, že požaduje zaplatenie zálohy v súlade s týmto ustanovením obchodných podmienok. Na platenie zálohy sa vzťahujú pravidlá stanovené v ustanovení článku 6 odst. 6.2 týchto podmienok, a to vrátane možnosti odstúpiť od zmluvy.

6.2 Platba vopred

6.2.1 V prípade, že Kupujúci platí Kúpnu cenu vopred, vykonáva Kupujúci platbu bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho číslo: 1199254001/1111, variabilný symbol: číslo objednávky. Kúpna cena sa považuje za zaplatenú v okamihu, keď je príslušná finančná čiastka pripísaná na účet Predávajúceho.

6.2.2 Ak nie je Kúpna cena zaplatená do 14 dní odo dňa, kedy bola uzavretá Kúpna zmluva, má Predávajúci právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Pri platení kúpnej ceny vopred je Predmet predaja dodaný až potom, keď je Kúpna cena v plnej výške zaplatená Kupujúcim.

6.3 Platba pri prevzatí

6.3.1 Ak je Kúpna cena platená pri prevzatí Predmetu predaja, je Kupujúci povinný uhradiť Kúpnu cenu v hotovosti Predávajúcemu alebo tretej osobe poskytujúcej prepravu Predmetu predaja pre Kupujúceho. Ak nezaplatí Kupujúci Kúpnu cenu pri prevzatí Predmetu predaja, môže Predávajúci alebo tretia osoba zabezpečujúca Prepravu Predmetu predaja pre Kupujúceho v mene Predávajúceho odmietnuť odovzdať Predmet predaja Kupujúcemu a Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy. V tomto prípade je Kupujúci povinný uhradiť Predávajúcemu náklady na odoslanie Predmetu predaja vo výške dohodnutej v Kúpnej zmluve, a to do 14 dní odo dňa, kedy mu nebol Predmet predaja odovzdaný z dôvodu nezaplatenia Kúpnej ceny. V prípade nesplnenia tejto povinnosti riadne a včas sa dostáva Kupujúci do omeškania s plnením svojho záväzku a vzniká mu povinnosť zaplatiť aj úroky z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

7. Zľavy

7.1 Zvýhodnené ceny tovaru sú zreteľne označené symbolom „zľava“, „akcia“, „výpredaj“. Predávajúci môže pri predaji Tovaru dočasne ponúkať buď všetok Tovar, alebo len niektorý Tovar za nižšiu cenu, než je cena, za ktorú je Tovar bežne ponúkaný. Predávajúci ďalej môže ponúkať za nižšiu ako bežnú cenu tiež Tovar len určitých parametrov, veľkostí, farieb či úžitkových vlastností. Pri Tovare, na ktorý sa vzťahuje zľava, je uvedená cena Tovaru pred zľavou ako aj cena Tovaru po zľave.

7.2 Predávajúci dodáva Tovar za nižšiu cenu len do vypredania skladových zásob tohto Tovaru alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene. V prípade, že po uzavretí Kúpnej zmluvy vyjde najavo, že Predmet predaja nie je možné dodať za nižšiu cenu, pretože došlo k vypredaniu skladových zásob, je Predávajúci povinný túto skutočnosť Kupujúcemu oznámiť s tým, že v prípade, že Kupujúci nemá záujem o dodanie Predmetu predaja za bežnú cenu, majú Kupujúci aj Predávajúci právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy.

8. Odstúpenie od zmluvy

8.1 Predávajúci a Kupujúci sú oprávnení odstúpiť od Kúpnej zmluvy v prípadoch ustanovených zákonom alebo Kúpnou zmluvou.

8.2 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak:

a) vyjde po uzavretí zmluvy najavo, že dodanie predmetu plnenia nie je možné, pretože Predmet predaja neexistuje a nie je možné ho vybaviť, alebo

b) dodanie Predmetu predaja síce je možné, ale len za vyššiu cenu, s vyššími nákladmi alebo s inými ťažkosťami, najmä v prípadoch, keď Predmet predaja nie je skladom, takže Poskytnutie plnenia je pre Predávajúceho nevýhodné, pretože náklady na jeho poskytnutie ne­zodpovedajú hodnote protiplnenia, ktoré má Predávajúci dostať, alebo plnenie nie je možné poskytnúť v lehote stanovenej v Kúpnej zmluve.

8.3 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak:

a) ak objednaný tovar nebol dodaný v lehote dohodnutej v Kúpnej zmluve,

b) ak tovar má pri jeho dodaní také vady, pre ktoré ho nie je možné riadne užívať, t. z. nemá Kúpnou zmluvou požadované alebo Predávajúcim popisované úžitkové vlastnosti a kvalitu, príp. dodaný tovar je poškodený,

c) ak bol dodaný tovar, ktorý Predávajúci odoslal chybne, a ktorý si Kupujúci neobjednal,

d) ak nebola reklamácia Kupujúceho vybavená Predávajúcim v lehote podľa bodu 13.4.

8.4 Ak Predávajúci alebo Kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy, Kupujúci má nárok na vrátenie zaplatenej Kúpnej ceny po započítaní prípadných pohľadávok Predávajúceho bezhotovostným prevodom na bankový účet Kupujúceho uvedený v Kúpnej zmluve, prípadne ak tento účet nie je v Kúpnej zmluve uvedený a Kupujúci ho Predávajúcemu neuvedie v oznámení o odstúpení od zmluvy alebo bez zbytočného odkladu po tom, keď mu bolo Predávajúcim oznámené odstúpenie od zmluvy, bude Kúpna cena vrátená poštovou poukážkou zaslanou na adresu Kupujúceho.

8.5 Kupujúci je v dôsledku odstúpenia od zmluvy povinný vrátiť Predávajúcemu Predmet predaja, ak ho prevzal, a to obdobným spôsobom, ktorý Kúpna zmluva stanovuje pre uplatňovanie reklamácie. Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu Kúpnu cenu do 30 dní odo dňa, kedy sa odstúpenie od zmluvy stalo účinným, nie však skôr, než mu bude vrátený Predmet predaja zo strany Kupujúceho.

8.6 Osobitné ustanovenia o odstúpení od zmluvy Kupujúceho, ktorý je Spotrebiteľom

8.6.1 Kupujúci, ktorý je Spotrebiteľom, má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. Táto lehota sa môže predĺžiť až o 12 mesiacov, pokiaľ predávajúci včas neinformuje spotrebiteľa o práve odstúpiť od zmluvy za podmienok stanovených zákonom.

8.6.2 Predávajúci má povinnosť zverejniť predvyplnený formulár na odstúpenie od Kúpnej zmluvy.

8.6.3 Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe, a to vyplnením formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu odovzdal predávajúci. Toto právo môže spotrebiteľ využiť najneskôr v posledný deň 14-dňovej lehoty na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň tejto lehoty. Odstúpením od zmluvy sa Kúpna zmluva od začiatku zrušuje.

8.6.4 Kupujúci je povinný bezodkladne oznámiť Predávajúcemu, že odstupuje od zmluvy. Zároveň je povinný zaslať predmet predaja späť alebo ho odovzdať Predávajúcemu, alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru v stave, v akom ho prevzal, teda v pôvodnom obale, nepoužitý a nepoškodený spolu so všetkými súčasťami, príslušenstvom a dokumentáciou najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Vrátenie Predmetu predaja zabezpečuje Kupujúci jeho odoslaním na korešpondenčnú adresu Predávajúceho uvedenej v článku 1.

8.6.5 Všetky náklady spojené s vrátením Predmetu predaja Predávajúcemu znáša Kupujúci v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.

8.6.6 Predávajúci vráti Kupujúcemu najneskôr v lehote 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy všetky platby, ktoré od neho prijal. Predávajúci vráti Kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu bezhotovostným prevodom na bankový účet Kupujúceho uvedený v Kúpnej zmluve, prípadne ak tento účet nie je v Kúpnej zmluve uvedený a Kupujúci ho Predávajúcemu neuvedie v oznámení o odstúpení od zmluvy, bude Kúpna cena vrátená poštovou poukážkou zaslanou na adresu Kupujúceho. Predávajúci môže Kupujúcemu vrátiť Kúpnu cenu tiež v hotovosti v prípade, že je Predmet predaja vrátený jeho odovzdaním Predávajúcemu.

9. Spracovanie osobných údajov

9.1 Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že Predávajúci je podľa Zmluvy vo vzťahu k spracúvaniu osobných údajov Kupujúcich prevádzkovateľom v zmysle § 4 ods. 2 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení ( ďalej len „ZOOÚ“) a Kupujúci je dotknutou osobou v zmysle § 4 ods. 2 písm. a) ZOOÚ. Spoločnosť Safework, s.r.o. je vo vzťahu k spracúvaniu osobných údajov sprostredkovateľom v zmysle § 4 ods. 2 písm. d) ZOOÚ. Prevádzkovateľa a sprostredkovateľ sa zaväzuje spracúvať osobné údaje Kupujúceho (ďalej len „Údaje“) v súlade s podmienkami ZOOÚ; z toho dôvodu vyhlasuje a zaväzuje spracúvať výlučne v rozsahu zodpovedajúcom vytvoreniu objednávky a uzavretiu Kúpnej zmluvy podľa bodu 3 všeobecných obchodných podmienok. Osobné údaje sú uvedené v objednávke a kúpnej zmluve. V prípade, že sa Kupujúci dozvie vierohodným spôsobom, že údaje nezodpovedajú skutočnosti, je povinný údaje opraviť a nesprávne údaje (ktoré nemožno opraviť alebo doplniť tak aby boli správne a úplné) zlikvidovať, pričom o tejto skutočnosti bude prevádzkovateľa bezodkladne informovať.

9.2 Zoznam spracúvaných údajov:

a) fakturačné údaje – meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, pri registrácií firiem aj IČO a DIČ,

b) údaje pre doručenie – meno a priezvisko Kupujúceho, adresa doručenia Predmetu predaja,

c) telefónne číslo – pre komunikáciu s Kupujúcim,

d) adresa elektronickej pošty (e-mail) – pre potreby zaslania potvrdenia objednávky a na ďalšiu komunikáciu s Kupujúcim,

e) údaje o objednávkach Kupujúceho – pre potreby ich vybavenia a riešenia prípadných reklamácií.

 

9.3 Účel spracúvania osobných údajov:

a) vytvorenie objednávky a uzatvorenie Kúpnej zmluvy,

b) doručenie tovaru a identifikácia Kupujúceho pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru,

c) potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru prostredníctvom elektronickej pošty,

d) evidencia objednávok Kupujúcich pre riešenie prípadných reklamácií,

f) vystavenie daňového dokladu – faktúry.

 

9.4 Sprostredkovateľ je na základe poverenia prevádzkovateľa oprávnený údaje spracúvať iba na dobu nevyhnutne nutnú k naplneniu účelu spracúvania údajov tak ako je to uvedené v bode 9.1. Všeobecných obchodných podmienok, výlučne pre účely plnenia práv a povinností podľa Kúpnej zmluvy. Sprostredkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje v mene prevádzkovateľa odo dňa odoslania objednávky v rozsahu potrebnom na jeho identifikáciu v Internetovom obchode, ktoré umožňujú previesť nevyhnutné účtovné operácie a vyhotoviť daňový doklad.

9.5 Právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutej osoby je jej súhlas v rozsahu v akom tento právny základ spracúvania nevyplýva z príslušných ustanovení právnych predpisov (§10 ods. 3 písm. b) ZOOÚ). Spracúvanie osobných údajov je sprostredkovateľ oprávnený vykonávať prostredníctvom automatizovaných, čiastočne automatizovaných a neautomatizovaných prostriedkov. Spracúvanie zahrňuje ich uchovávanie, vyhľadávanie, prehliadanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, preskupovanie, kombinovanie, využívanie pre účely predaja Predmetu predaja cez Internetový obchod, zhromažďovanie, blokovanie. Sprostredkovateľ je povinný pri prvom kontakte s dotknutými osobami oznámiť, že spracúva ich osobné údaje v mene prevádzkovateľa.

9.6 Prevádzkovateľ vyhlasuje, že pri výbere sprostredkovateľa dbal na jeho odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a jeho schopnosť zaručiť bezpečnosť takto spracúvaných osobných údajov primeranými opatreniami. Sprostredkovateľ vyhlasuje, že spĺňa podmienky stanovené ZOOÚ a predovšetkým, že prijal primerané technické, personálne a organizačné opatrenia tak, aby bola plnohodnotne zabezpečená ochrana ním spracúvaných osobných údajov v zmysle ZOOÚ a mlčanlivosť ohľadne spracúvaných osobných údajov. Informačný systém nemá osobitné označenie alebo názov. Ak bude prevádzkovateľ takto získavať údaje, je povinný vo vzťahu k dotknutej osobe splniť všetky povinnosti vyplývajúce zo ZOOÚ.

9.7 Sprostredkovateľ sa zaväzuje uchovávať všetky údaje, dokumenty alebo akékoľvek iné materiály a nosiče obsahujúce osobné údaje na chránených miestach a z hľadiska techniky a bezpečnosti informácií a údajov zabezpečené tak, že je zaručené, že nedôjde k akémukoľvek prístupu neoprávnenej osoby alebo k inému neoprávnenému zásahu. Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ sa zaväzujú zabezpečiť najvyššie možné štandardy technického a organizačného zabezpečenia a prenosu údajov, aké je možné s ohľadom na účel spracúvania osobných údajov odôvodnene požadovať.

9.8 Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek kontrolovať plnenie a dodržiavanie ktoréhokoľvek z ustanovení týkajúcich sa dodržiavania ZOOÚ, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia.

10. Zodpovednosť za vady

10.1 Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za vady Predmetu predaja, ak sa vyskytnú na Predmete predaja pri prevzatí tovaru, prípadne v záručnej dobe, podľa príslušných ustanovení obchodného zákonníka, ak je Kupujúci Podnikateľom, a podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka, ak je Kupujúci Spotrebiteľom, a ďalej podľa pravidiel stanovených v Kúpnej zmluve.

10.2 Kupujúci je povinný vykonať kontrolu Predmetu predaja pri prevzatí Predmetu predaja, a ak to nie je možné, bez zbytočného odkladu po prevzatí Predmetu predaja a o zistených zjavných vadách pri odbere sa zaväzuje bez zbytočného odkladu informovať Predávajúceho.

10.3 V prípade, že je spôsob užívania Predmetu predaja stanovený v návode na užívanie, je Kupujúci povinný sa s týmto návodom pred začatím užívania Predmetu predaja zoznámiť.

10.4 Za vadu sa nepovažuje najmä:

a)  opotrebenie Predmetu predaja spôsobené jeho obvyklým užívaním,

b)  mechanické poškodenie alebo chyba na veci spôsobená najmä nevhodným užívaním veci v rozpore s účelom na ktorý sa vec hodí a zvyčajne užíva, alebo nevhodnou a neodbornou manipuláciou s vecou,

c)  mechanické poškodenie alebo závada na Predmete predaja vzniknutá v dôsledku použitia veci v rozpore s návodom na použitie, ktorý bol priložený k Predmetu predaja, alebo v rozpore s pravidlami pre užívanie Predmetu predaja, pokiaľ ide o pravidlá všeobecne známe,

d)  skutočnosť, že Predmet predaja sa nehodí k účelu, pre ktorý bol Kupujúcim zamýšľaný, ak má vlastnosti a parametre je v súlade so špecifikáciou, ktorá bola uvedená u Tovaru a je vo farebnom prevedení či veľkosti, ktorá bola u Tovaru uvedená, prípadne bola Kupujúcom zvolená, hodí sa k účelu, pre ktorý sa taká vec obvykle užíva alebo ktorý Predávajúci pre použitie veci uvádza a zodpovedá požiadavkám právnych predpisov.

11. Osobitné ustanovenia o zodpovednosti za vady vo vzťahu ku Kupujúcemu, ktorý je podnikateľom

11.1 Predávajúci poskytuje Kupujúcemu záruku za akosť Predmetu predaja, teda zaväzuje sa, že Predmet predaja bude po dobu trvania záručnej doby spôsobilý na použitie na obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti. Záručná doba je 24 mesiacov a plynie odo dňa dodania Predmetu predaja. Ak je však na Predmete predaja alebo na jeho obale vyznačená odlišná dĺžka záručnej doby, prípadne doba trvanlivosti alebo použiteľnosti Predmetu predaja, platí táto doba.

11.2 V ostatným upravuje práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho, predovšetkým však nároky Kupujúceho z vád Predmetu predaja, ustanovenia § 422 a nasl. ObchZ. Lehota na vybavenie reklamácie podľa ustanovení článku 13 odst. 13.4 obchodných podmienok sa považuje za dodatočnú primeranú lehotu na plnenie v zmysle ustanovenia § 436 a nasl. ObchZ. Kupujúci môže uplatniť nárok na zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy až po uplynutí tejto lehoty.

12. Osobitné ustanovenia o zodpovednosti za vady vo vzťahu ku Kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom

12.1 Zhoda s kúpnou zmluvou

12.1.1 Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za to, že predávaný Predmet predaja je pri prevzatí Kupujúcim v zhode s kúpnou zmluvou, najmä, že je bez vád.

12.1.2 Zhodou s kúpnou zmluvou podľa odst. 12.1.1 sa ďalej zásadne rozumie, že Predmet predaja má kvalitu a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, prípadne kvalita a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tomu zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

12.1.3 V prípade, že Predmet predaja pri prevzatí Kupujúcim nie je v zhode s Kúpnou zmluvou, má Kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu Predmet predaja uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže Kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak Kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.

12.2 Záruka
Predávajúci poskytuje Kupujúcemu na Predmet predaja záruku v dĺžke 24 mesiacov. Záručná doba plynie odo dňa, kedy Kupujúci Predmet predaja prevezme. Ak je na Predmete predaja, jeho obale alebo návode k nemu pripojenému vyz­načená v súlade s osobitnými právnymi predpismi lehota k použitiu veci, skončí záručná doba uplynutím tejto lehoty. Ak osobitný predpis stanovuje pre Predmet predaja záručnú dobu dlhšiu, uplatní sa takto stanovená záručná doba. O poskytovanej záruke môže predávajúci vystaviť záručný list. Predávajúci je povinný vystaviť záručný list vždy, ak o to Kupujúci požiada. V ostatných prípadoch plní funkciu záručného listu doklad o zakúpení Predmetu predaja.

12.3 Nároky kupujúceho zo zodpovednosti za vady

12.3.1 Ak je vada odstrániteľná, má Kupujúci právo požadovať:

a) odstránenie vady (opravou Predmetu predaja) alebo

b) výmenu Predmetu predaja alebo niektorej zo súčiastok v prípade, že to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné.

Ak nie je takýto postup možný, môže Kupujúci

a) požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo

b) odstúpiť od Kúpnej zmluvy.

12.3.2 Ak je vada neodstrániteľná, a ak táto chyba bráni riadnemu užívaniu Predmetu predaja ako veci bez vád, má Kupujúci právo na:

a)  výmenu Predmetu predaja, alebo

b) odstúpenia od Kúpnej zmluvy. Tie isté práva prináležia Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ale Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie vady po oprave alebo pre väčší počet vád Predmet predaja riadne užívať.

12.3.3 Pokiaľ ide o iné vady neodstrániteľné, môže Kupujúci:

a) požadovať výmenu Predmetu predaja, alebo

b) požadovať zľavu z kúpnej ceny, alebo

c) odstúpiť od Kúpnej zmluvy.

12.3.4 Ak kupujúci neuplatní u Predávajúceho práva zo zodpovednosti za vady v záručnej dobe, tieto práva zaniknú.

13. Reklamácie

13.1 Kupujúci uplatňuje reklamáciu u Predávajúceho zaslaním Predmetu predaja na korešpondenčnú adresu predávajúceho bez zbytočného odkladu potom ako sa o vade na Predmete predaja dozvedel, najneskôr do 24 mesiacov od prevzatia reklamovaného tovaru. Reklamácia je uplatnená v okamihu, keď bol predmet predaja doručený, prípadne bol odovzdaný Predávajúcemu.

13.2 Predmet predaja musí byť Predávajúcemu odovzdaný čistý so všetkými súčasťami a príslušenstvom a pokiaľ možno v originálnom obale. V prípade, že je Predmet predaja znečistený do takej miery, že to bráni riadnemu prevedeniu reklamačného konania, najmä odborné posúdenie vady, má Predávajúci právo prevzatia Predmetu predaja na reklamáciu odmietnuť, s tým, že Predmet predaja bude vrátený Kupujúcemu v stave, v akom bol doručený a na náklady Kupujúceho.

13.3 Kupujúci je povinný doručiť Predávajúcemu spoločne s Predmetom predaja tiež doklad o zakúpení Predmetu predaja, prípadne záručný list, ak bol vystavený, a stručný popis vady Predmetu predaja vrátane spôsobu jej vzniku.

13.4 Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie Kupujúcim. Ak ide o zvlášť zložitý prípad, teda najmä ak je potrebné detailné odborné posúdenie reklamácie alebo sa reklamácia týka väčšieho množstva Tovaru, potom sa lehota na vybavenie reklamácie predlžuje na 60 dní, a to v prípade, že Kupujúci je Podnikateľom. V rámci lehoty na vybavenie reklamácie je Predávajúci povinný zabezpečiť odborné posúdenie vady a rozhodnúť o tom, či je reklamácia oprávnená alebo nie a prípadne odstrániť vadu Predmetu predaja. Ak je v rámci reklamačného konania s ohľadom na určité vady rozhodnuté, že reklamácia je neoprávnená, potom nové reklamačné konanie ohľadom tej istej vady už nemôže prebehnúť a Predávajúci je oprávnený z tohto dôvodu odmietnuť prevziať Predmet plnenia k reklamácii.

13.5 Vybavenie reklamácie je Predávajúci povinný Kupujúcemu oznámiť. Po vybavení reklamácie je Predávajúci povinný Predmet predaja Kupujúcemu vrátiť jeho odoslaním na adresu Kupujúceho uvedenú v Kúpnej zmluve, pokiaľ medzi Predávajúcim a Kupujúcim nebude dohodnuté inak.

13.6 Kupujúci je povinný po vybavení reklamácie Predmet predaja prevziať. Ak je Kupujúci v omeškaní s prevzatím Predmetu predaja, potom je povinný nahradiť Predávajúcemu náklady súvisiace s uskladnením Predmetu predaja, a to v paušálnej sume 5 Eur za každý deň omeškania. Ak je Kupujúci v omeškaní s prevzatím Predmetu predaja po dobu dlhšiu ako šesť mesiacov odo dňa, kedy mu bolo vybavenie reklamácie oznámené, a ak nebolo možné Kupujúcemu vybavenie reklamácie oznámiť, potom odo dňa, kedy uplynula lehota na vybavenie reklamácie podľa článku 13 odst. 13.4, je predávajúci oprávnený v mene Kupujúceho zabezpečiť likvidáciu Predmetu predaja.

13.7 Ak požaduje Kupujúci, ktorý je v omeškaní s prevzatím Predmetu predaja, jeho odoslania, potom Predávajúci je povinný odoslať Predmet predaja Kupujúcemu len za podmienky, že mu budú zo strany Kupujúceho vopred uhradené všetky náklady súvisiace s týmto odoslaním.

14. Záverečné ustanovenia

14.1 V prípade, že z Kúpnej zmluvy, prípadne zo zákona, vyplýva povinnosť jednej zmluvnej strany oznámiť určitú skutočnosť druhej zmluvnej strane, potom je toto oznámenie možné vykonať tiež telefonicky, faxom alebo elektronicky dátovú správou, ktorá nemusí byť podpísaná zaručeným elektronickým podpisom alebo elektronickou známkou. Také oznámenie sa považuje za doručené v okamihu, kedy dôjde do sféry adresáta a adresát má objektívne možnosť sa s oznámením zoznámiť. Poštová zásielka sa za podmienky, že nebola doručená priamo adresátovi, považuje za doručenú desiatym dňom odo dňa, kedy bola uložená na pošte alebo dňom, kedy bolo jej prevzatie odmietnuté.

14.2 Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že práva a povinnosti medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa okrem týchto všeobecných obchodných podmienok riadia príslušnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. Vo veciach, ktoré nemožno riešiť týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

14.3 Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal, oboznámil sa s ich obsahom a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 01.02.2015.