Reklamačný poriadok

Článok I

Úvodné ustanovenia

1.1 Tento reklamačný poriadok upravuje postup spoločnosti SIAD Slovakia spol. s.r.o., spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 17222/B, so sídlom Rožňavská 17, 831 04 Bratislava, IČO: 35 746 343, IČ DPH: SK 2020220191, (ďalej len „Predávajúci") a zákazníka (ďalej len „Kupujúci") pri uplatňovaní reklamačných práv Kupujúcich, ktoré vyplývajú zo zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru a tiež práva a povinnosti Kupujúceho a Predávajúceho (spolu ďalej len „Zmluvné strany") s tým súvisiace.

1.2 Vytvorením a odoslaním elektronickej objednávky kupujúci záväzne potvrdzuje, že sa oboznámil s Reklamačným poriadkom predávajúceho a bezvýhradne s ním súhlasí. Okamihom odoslania elektronickej objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s Reklamačným poriadkom a je pre neho záväzný. Reklamačný poriadok je verejne dostupný na portáli www.safework.sk a tiež v sídle Predávajúceho.

1.3 Postup Kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti Predávajúceho za chyby tovaru zakúpeného na www.safework.sk upravuje § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb.

1.4 Postup Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti predávajúceho za chyby tovaru zakúpeného na www.safework.sk ako aj úprava práv a povinností Zmluvných strán s tým súvisiacich sa riadi podľa § 619 až § 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Článok II

Kontrola tovaru pri preberaní

2.1 Kupujúci je povinný prevzatý tovar ihneď po obdržaní skontrolovať. Dodatočné reklamácie týkajúce sa množstva a druhu tovaru nebudú predávajúcim akceptované.

2.2 Ďalej je kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený nie je poškodený. Ak sa poškodenie zistí, je potrebné spísať tzv. „škodový zápis“ s kuriérskou službou a následne kontaktovať predávajúceho na email: info@safework.sk. V prípade nespísania škodového zápisu má predávajúci právo odmietnuť reklamáciu na poškodený tovar.

Článok III

Reklamačný/výmenný formulár

Kupujúci je povinný vyplniť reklamacny formular (ďalej len „Formulár") (inak nebudeme oprávnení akceptovať Vaše prípady) v týchto prípadoch:

3.1 Odstúpenie od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prebratia tovaru. Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. Tovar, ktorý je predmetom vrátenia nesmie byť poškodený, musí mať originálne visačky a nesmú na ňom byť viditeľné žiadne známky nosenia a používania. Kupujúci neuhrádza manipulačný poplatok v súvislosti s odstúpením od kúpnej zmluvy, uhrádza iba poštovné, za ktoré tovar predávajúcemu odošle.

3.2 Vrátenie tovaru, ktorý si kupujúci neobjednal a bol odoslaný chybne. V prípade, ak Kupujúci zistí, že tovar, ktorý prevzal nezodpovedá tomu, čo si objednal má právo vrátiť tovar Predávajúcemu najneskôr do 14 dní od prevzatia tovaru. Kupujúci v danom prípade neuhrádza manipulačný poplatok ani poštovné na vrátenie tovaru. Tieto náklady v plnej výške hradí Predávajúci.

3.3 Výmena tovaru v dôsledku nevyhovujúcej veľkosti, farby, či iných parametrov. V prípade, ak Kupujúci zistí, že tovar, ktorý prevzal mu nevyhovuje z hľadiska veľkosti či farby, má právo vrátiť prevzatý tovar a požadovať jeho výmenu za tovar inej farby alebo inej veľkosti, max. do 15 dní od prevzatia tovaru Kupujúcim. Tovar, ktorý Kupujúci vracia však nesmie byť poškodený, musí mať originálne visačky a nesmú na ňom byť viditeľné žiadne známky nosenia a používania. Kupujúci neuhrádza manipulačný poplatok v súvislosti s odstúpením od kúpnej zmluvy, uhrádza iba poštovné, za ktoré tovar predávajúcemu odošle. Predávajúci dodá zamenený tovar Kupujúcemu maximálne do 30 dní odo dňa obdržania vyplneného Formulára s dodacím listom a tovarom Predávajúcim. Uplatnenie nároku na výmenu závisí od aktuálnej skladovej dispozícii Predávajúceho. V opačnom prípade sa postupuje podľa kroku 3.1, ako pri odstúpení od zmluvy. Náklady na výmenu tovaru (v prípade výmeny prostredníctvom kuriéra) znáša Predávajúci. V prípade výmeny prostredníctvom Slovenskej pošty hradí Kupujúci náklady vzniknuté s poslaním tovaru Predávajúcemu a naopak.

3.4 Uplatnenie práva vyplývajúceho zo zodpovednosti Predávajúceho za vady predaného tovaru – reklamácia. (postup bližšie vyšpecifikovaný v článku IV – Reklamácia tovaru).

Článok IV

Reklamácia tovaru

4.1 Podmienkou vybavenia reklamácie je riadne vyplnenie Formuláru. Ak tento formulár nie je riadne vyplnený alebo k nemu nie je priložený dodací list, či iné potrebné dokumenty (ďalej len „Požadované dokumenty"), Predávajúci vyzve či už telefonicky alebo e- mailom Kupujúceho na doplnenie chýbajúcich údajov či priloženie chýbajúcich požadovaných dokladov. Predávajúci si v tomto prípade môže účtovať manipulačný poplatok vo výške 5 EUR na pokrytie nákladov, ktoré mu  vznikli v súvislosti s nedostatočným vyplnením formulára alebo nepriložením požadovaných dokladov!!

4.2 Za chybu tovaru nie je možné pokladať zmenu jeho vlastností, ktorá vznikla ako dôsledok jeho nesprávneho používania, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania, prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia kupujúcim, či treťou osobou, alebo iného nesprávneho zásahu.

4.3 Za odstrániteľnú chybu alebo vadu sa považuje také poškodenie, ktoré možno opravou odstrániť, bez toho aby sa zhoršila funkčnosť predmetného tovaru. V tomto prípade chybu odstraňuje Predávajúci na vlastné náklady.

4.4 Za neodstrániteľnú vadu sa považuje taká chyba, ktorú nemožno odstrániť alebo by jej odstránenie bolo príliš nákladné v porovnaní s cenou tovaru. V takomto prípade má Kupujúci právo: požadovať výmenu tovaru za nový bezchybný (ak to dovoľuje stav zásob) alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

4.5 Reklamačná lehota je u nás 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru Predávajúcim. Po uplynutí tejto lehoty vznikajú Kupujúcemu rovnaké práva (v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení), akoby išlo o chybu, ktorú nemožno odstrániť. Reklamácia je vyriešená: odovzdaním opraveného tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru alebo výmenou tovaru. Kupujúci je o stave reklamačného procesu informovaný e-mailom, alebo listom na adresu ním uvedenú vo Formulári.

4.6 Reklamácia, ktorá je uznaná ako oprávnená, je bezplatná.

4.7 Ak je reklamácia vybavená formou výmeny tovaru, záručná doba vymeneného tovaru začne plynúť od prevzatia nového tovaru kupujúcim.

Článok V

Záručné podmienky a záručná lehota

5.1 Záručná lehota je 24 mesiacov a začína plynúť v deň obdržania / prevzatia tovaru Kupujúcim. Vady tovaru a nároky z tohto vyplývajúce musia byť uplatnené Kupujúcim koncom záručnej lehoty. Uplynutím záručnej doby v plnom rozsahu zaniká právo Kupujúceho na uplatnenie reklamácie.

5.2 Reklamovať je možné len ten tovar, ktorý bol riadne zakúpený na portáli www.safework.sk a zaplatený v plnej výške. Na účely uplatnenia záruky slúži Dodací list, ktorého kópia je podmienkou pre vybavenie reklamácie.

Článok VI

Záverečné ustanovenia

6.1 Jediná kontaktná e-mailová adresa predávajúceho je: info@safework.sk Všetky Formuláre musia teda byť zaslané na túto adresu, v opačnom prípade môže Predávajúci reklamáciu zamietnuť. Tiež korešpondencia zaslaná Kupujúcemu z inej e-mailovej adresy sa nepokladá za korešpondenciu zaslanú predávajúcim a www.safework.sk za jej obsah nenesie žiadnu zodpovednosť.

6.2 Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť reklamačný poriadok. Zmeny či doplnky tohto reklamačného poriadku vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na webe: www.safework.sk.