Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci: Nepodcenili ste niečo?

S BOZP sa zrejme stretol každý z nás, či už z pohľadu zamestnanca, zamestnávateľa alebo SZČO. Keďže zabezpečenie BOZP je zo zákona povinné a porušenie predpisov môže mať až trestno-právne dôsledky, pozrime sa teraz, čo všetko BOZP zahŕňa, s čím sa môžete stretnúť a čo rozhodne nepodceniť.

Čo je to vlastne BOZP?

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (skratka BOZP) nemá žiadnu oficiálnu definíciu a jedná sa o pomerne široký odbor. Riešia sa tu primárne opatrenia proti ohrozeniu alebo poškodeniu zdravia osôb pri vykonávaní povolania. BOZP ale okrem iného zahŕňa aj hygienu práce, pracovné značenie a signály, zdravotné prehliadky zamestnancov, školenia, požiarnu ochranu, ochranu životného prostredia a mnoho ďalších prvkov.

Požiadavky na zabezpečenie BOZP nájdeme vo viac ako 100 zákonoch, vyhláškach a normách. Najdôležitejším z nich je ale zákon č. 262/2006 Zb. Zákonník práce, ďalšie užitočné informácie nájdeme v zákone č. 309/2006 Zb. O zaistení ďalších podmienok BOZP. Ďalšie predpisy upravujú prevažne konkrétne činnosti a procesy v organizácii.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci: Nepodcenili jste něco?

Zdroj: Freepik.com

BOZP z pohľadu zamestnávateľa

Každý podnikateľský subjekt, ak má pod sebou aspoň jedného zamestnanca, má zo zákona povinnosť zaistiť ich bezpečie a ochranu pri práci. Týka sa to tak právnických, ako aj fyzických osôb, preto ani OSVČ tejto povinnosti neutečú.

Aké povinnosti plynú z BOZP zamestnávateľom?

 • Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov pri práci,
 • zaistenie všetkých potrebných školení a overenie znalostí predpisov u zamestnancov,
 • neustále vyhľadávanie možných rizík a zavádzanie opatrení proti nim,
 • tvorba bezpečného pracovného prostredia a vhodných pracovných podmienok,
 • pravidelná kontrola bezpečnosti práce, pracovísk i pracovných prostriedkov,
 • informovanie zamestnancov o možných rizikách,
 • vedenie evidencie pracovných úrazov a zistenie ich príčiny
 • a ďalšie.

Zamestnávateľ je tiež povinný zaistiť zamestnancom osobné ochranné pracovné prostriedky (tzv. OOPP). Sem patria dostatočne bezpečné pracovné odevy, obuv, pracovné rukavice a ďalšie vybavenie vyplývajúce z charakteru vykonávaného povolania. Všetka pracovná obuv musí spĺňať požiadavky stanovené bezpečnostnou normou ČSN EN ISO, o ktorej si prečítate viac informácií v našom článku Ako vybrať pracovnú obuv.

Pri niektorých pracovných pozíciách nájdeme naozaj špecifické požiadavky na pracovnú obuv – bez bielej pracovnej obuvi sa nezaobídete napríklad v zdravotníctve alebo potravinárstve, obuv pre pracovníkov v lese by mala byť pevná a nepremokavá, ale výber obuvi by nemali podceniť ani vodiči.

BOZP z pohľadu zamestnanca

Zodpovednosť za zaistenie bezpečnosti práce leží na pleciach zamestnávateľov, avšak zamestnancom zo zákonných i interných predpisov plynie tiež pekná rada povinností. Tou najdôležitejšou je samozrejme dodržiavanie týchto predpisov tak, aby bolo zaistené bezpečie a zdravie ako spomínaného zamestnanca, tak ďalších osôb na pracovisku.

Čo vás čaká ako zamestnanca?

 • Dodržiavanie predpisov na zaistenie ochrany práce,
 • povinná účasť na školeniach vrátane overenia znalostí predpisov,
 • starosť o zdravie a bezpečnosť ako seba, tak ďalších osôb na pracovisku,
 • povinné pracovnolekárske prehliadky,
 • povinnosť používať ochranné pomôcky, ak to vyžaduje charakter povolania, a nosiť predpísaný pracovný odev a pracovnú obuv,
 • zákaz konzumácie alkoholu a omamných látok na pracovisku, zákaz fajčenia,
 • povinnosť oznámiť všetky úrazy vzniknuté na pracovisku nadriadenému,
 • povinnosť oznámiť všetky závady na pracovisku, ktoré môžu ohroziť zdravie pri práci.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci: Nepodcenili jste něco?

Zdroj: Freepik.com

Osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP)

OOPP sme už načali trochu vyššie, čo všetko sa ale pod týmto pojmom skrýva?

Medzi osobné ochranné pracovné prostriedky spadajú všetky pracovné pomôcky, ktoré chránia zamestnancov pred rizikami pri výkone práce. Rozsah a bližšie podmienky poskytovania OOPP, umývacích, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov ustanovuje Nariadenie vlády č. 495/2001 Zb.

Okrem pracovnej obuvi a odevov sa teda jedná najmä o: